Επιλογή Σελίδας

Terms&ConditionsGR

Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των Διδασκαλιών

 

Για τη διατήρηση αυτών των ιερών διδασκαλιών στην πιο αγνή τους μορφή και για την πρόληψη της βλάβης και της διάδοσης λάθος πρακτικών σε ανθρώπους, δεσμεύομαι έχοντας σώας τας φρένας ότι δε θα παραβιάσω τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, δουλειάς και υλικού του σεμιναρίου «Arhatic Yoga Retreat», διαδίδοντας τις διδασκαλίες, καταγράφοντας, αντιγράφοντας ή αναπαράγοντας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, είτε μέρος είτε ολόκληρες τις τεχνικές και διδασκαλίες χωρίς την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση των πνευματικών δικαιωμάτων και της εμπορικής ονομασίας του ιδιοκτήτη, Master Choa Kok Sui ή του Institute for Inner Studies, Inc.

Οτιδήποτε περιέχεται στο μάθημα και στη διδασκαλία δε θα πρέπει να θεωρηθεί σαν χορηγία ή να υπονοηθεί η οποιαδήποτε μεταφορά πνευματικών δικαιωμάτων των διδασκαλιών και των τεχνικών σε μένα ή η διασφάλιση του προνομίου ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες.

Με το παρόν, διασφαλίζω ότι έχω σώας τας φρένας και έχω τη φυσική και νοητική μου υγεία ώστε να μπορώ να συμμετάσχω στην παρακολούθηση του σεμιναρίου «Arhatic Yoga Retreat». Παραιτούμαι από κάθε έννομο δικαίωμα εναντίον του Institute for Inner Studies, Inc. ή οποιουδήποτε δασκάλου για αθέτηση της συμφωνίας σε οποιοδήποτε δικαστήριο για φυσικά, συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκληθούν από την εκπαίδευση ή να υποτίθεται ότι προκλήθηκαν από την εκπαίδευση.

Σε περίπτωση που το σεμινάριο ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του Rama, ο Rama αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετακινήσει το σεμινάριο σε μία νέα ημερομηνία σε διάστημα των επόμενων έξι μηνών.

Ο κάθε συμμετέχων στο σεμινάριο αποδέχεται ότι αν για λόγους ανωτέρας βίας ο Master που έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies Inc.) για τα υπό συζήτηση σεμινάρια δεν δύναται να παρευρεθεί και να διδάξει, θα σταλεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών όποιος Master είναι διαθέσιμος.

Αν ο μαθητής έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του σεμιναρίου αλλά δεν συμμετάσχει τελικώς, o Rama υποχρεούται να του επιστρέψει το 30% του κόστους του σεμιναρίου με την προϋπόθεση η ακύρωση να πραγματοποιηθεί μέχρι 3 μήνες πριν την ημερομηνία του σεμιναρίου -ειδάλλως παρακρατείται ολόκληρο το ποσό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε άλλο άτομο.

Αυτό το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των Διδασκαλιών θα έχει δεσμευτική ισχύ, θα είναι προς όφελος και θα είναι εκτελεστό από το Institute for Inner Studies Inc. ή τον Master Choa Kok Sui, τους διαδόχους και νόμιμους εκπροσώπους και του συμφωνούντος, τους διαδόχους και νόμιμους εκπροσώπους μου.